Hội thi ĐDDH, Thiết bị dạy học tự làm năm học 2018-2019