• Đề cương nhằm giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu kiến thức mới.
  • Đề cương nhằm giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học và bổ sinh kiến thức mới
  • Đề cương vừa ôn tập kiến thức đã học và hướng dẫn nghiên cứu nội dung  mới
  • đề cương ôn tập công nghệ 8
  • HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 7
  • HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 7 THM
  • Hướng dẫn học và ôn tập công nghệ 6
  • giúp các em củng cố kiến thức cũ và tìm hiểu kiến thức mới
  • Tài liệu bao gồm các bài tập ôn tập kiến thức cũ và cung cấp lí thuyết cũng như các bài tập giúp các em tìm hiểu kiến thức mới.
  • Tài liệu bao gồm các bài tập ôn tập kiến thức cũ và cung cấp lí thuyết cũng như các bài tập giúp các em tìm hiểu kiến thức mới.
Cơ cấu tổ chức